Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı , intifa, irtifak, ipotek gibi aynı hakları tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunu bilimum  rutin ve diğer işlemlerinin ifası için tüm muvekkillerimize hukuki destek sağlarız